Економіко-статистичний аналіз валового збору і врожайності

Розмір валового збору і врожайності залежить від численних факторів та їх поєднання: природно-кліматичних (тип, клас ґрунтів, їх якість, температура повітря і ґрунту, кількість опадів, тривалість безморозного періоду, висота сніжного покриву, сила і характер вітру тощо); агротехнічних (якість насіння, його стійкість до хвороб, види і дози добрив, способи і терміни їх внесення, строки і технологія проведення агротехнічних робіт і т. ін.); економічних й організаційних (рівень забезпеченості засобами і предметами праці, розмір витрат праці на одиницю площі, якість, структура і ступінь використання основних і оборотних фондів, наявність і склад робочої сили, галузева структура, спеціалізація і концентрація виробництва, форми і системи організації й оплати праці та ін.). Тому при статистичному аналізі ва­лового збору і врожайності сільськогосподарських культур використовуються показники всіх цих факторів і всі основні методи статистики: метод абсолютних, відносних і середніх величин, статистичні групування, індексний метод, методи побу­дови й аналізу рядів динаміки, вибірковий метод, дисперсійний і кореляційний аналіз, графічний метод та інші методи ста­тистичного аналізу.

Завдання 1. Посівні площі та валові збори соняшнику в селянських (фермерських) господарствах двох областей характеризуються такими даними:

Області Посіяно, тис. га Загинуло літом, тис. га Незібрана площа, тис. га Валовий збір, тис. ц
Перша 12,6 0,2 0,1 105,4
Друга 9,6 0,2 89,5

Визначте врожайність соняшнику по кожній області та проведіть порівняльний аналіз. Зробіть висновки.

Завдання 2. У господарстві валовий збір качанів кукурудзи повної стиглості становив 4448 ц. Середній відсоток виходу сухого зерна з качанів, встановлений для даного господарства лабораторією хлібоприймального пункту, становить 80%, а середня вологість зерна — 16%.

Визначте валовий збір сухого зерна кукурудзи при базисній вологості 14%.

Завдання 3. Чисельність населення і виробництво соняшнику в Україні та Франції характеризуються такими даними:Країни Чисельність населення, тис. осіб Виробництво соняшнику, млн т
1995 р. 1997 р. 1995 р. 1997 р.
Україна 51,7 50,5 2,9 2,3
Франція 58,2 58,4 2,0 2,1

Визначте всі можливі види відносних величин і зробіть висновки.

Завдання 4. Дані про валові збори кукурудзи на зерно в усіх категоріях господарств за природно-економічними зонами України:

Природно-економічні зони Валовий збір кукурудзи на зерно, тис. т (у середньому за рік)
1986—1990 рр. 1991—1995 рр. 1996—1998 рр.
Степ 3881,5 3881,5 1586,8
Лісостеп 3007,5 3007,5 1432,0
Полісся 455,0 455,0 244,2

Визначте і проаналізуйте:

1) показники структури і структурних зрушень: абсолютні, відносні та загальні;

2) показники динаміки валового збору кукурудзи на зерно (абсолютний приріст, темп приросту) і показники абсолютної та відносної швидкості розвитку окремих природно-економічних зон стосовно зони Степу;

3) відносні величини координації для характеристики співвідношень валового збору картоплі зони Лісостепу та інших зон, а також їх абсолютні й відносні зміни. Зобразіть структуру посівних площ за кожний рік за допомогою секторної і шарової діаграм і складіть висновки.

Завдання 5. Середньорічні посівні площі і валові збори зернових культур у селянських (фермерських) господарствах області характеризуються такими даними:

Культури Зібрана площа за п’ятирічний період, тис. га Валовий збір за п’ятирічний період, тис. ц
базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік
Пшениця озима 4,1 4,2 86,7 80,6
Гречка 2,6 3,2 14,6 18,2
Просо 0,5 0,4 3,6 3,2

Визначте :відносні та абсолютні зміни середньої врожайності і валового збору всіх зернових культур за рахунок факторів, які впливають на них, використовуючи індекси середніх величин. Проаналізуйте одержані результати.

Завдання 6.Використовуючи систему взаємопов’язаних індексів, за наведеними нижче даними проаналізуйте відносні та абсолютні зміни валового збору овочів у всіх категоріях господарств України.

Категорії господарств Валовий збір, тис. т (у середньому за рік) Урожайність, ц/га (у середньому за рік)
1991—1995 рр. 1996—1998 рр. 1991—1995 рр. 1996—1998 рр.
Сільськогосподарські підприємства
Особисті підсобні господарства населення
Селянські (фермерські) господарства

Завдання 7.Посівні площі та валові збори окремих культур у господарстві характеризуються такими даними:

Культури Посівна площа, га Валовий збір, ц
базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік
Зернові озимі
Картопля
Кормові коренеплоди

Визначте: прямі і зворотні індивідуальні індекси врожайності і загальний індекс урожайності для всіх культур у цілому за середньозваженими гармонічним та арифметичним індексами. Зробіть висновки.

Завдання 8. Тенденція валових зборів зернових культур в усіх категоріях господарств України (тис. т) за 1990—1998 рр. описується трендовим рівнянням: Yt = 51330 – 3768,7 t + 131,2 t2, де t = 1, 2, 3, …, n, коефіцієнт детермінації R2 становить 0,663, а фактичне значення F-критерію — 5,09.

Наведіть економічну інтерпретацію статистичних характеристик трен­дового рівняння і перевірте вірогідність трендового рівняння з імовірністю 0,95.

Завдання 9. Багатофакторне рівняння регресії, яке характеризує залежність урожайності картоплі (ц/га) від кількості внесених органічних добрив під картоплю (т/га) (х1); середньорічної чисельності робітників, зайнятих в сільському господарстві (чол.) (х2); рівня енергоозброєності, кінських сил на одного середньорічного робітника, зайнятого у сільському господарстві (х3), має вигляд: –24,33 + 9,02 x1 + + 0,018 x2 + 0,58 х3, коефіцієнт детермінації становить 0,687, а факторна дисперсія — 4124,6. Рівняння регресії обчислено за даними 23 картоплесіючих господарств.

Поясніть економічний зміст статистичних характеристик регресійної моделі і перевірте її вірогідність з імовірністю 0,95.


3799118564098027.html
3799190452382773.html
    PR.RU™