За вибухопожежною та пожежною небезпекою

Категорія приміщень Характеристика речовин та матеріалів, що знаходяться (використовуються) в приміщенні
А (вибухоне- безпечна) Горючі гази, легкозаймисті речовини з температурою спалаху не більше 28 °С у такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при спалахуванні яких розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним, у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5кПа
Б (вибухо- і пожежоне­безпечна) Вибухонебезпечний пил і волокна, легкозаймисті рідини з тем­пературою спалаху більше 28 °С та горючі рідини за темпера­турних умов і в такій кількості, що можуть утворюватися ви­бухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при спалахуванні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5кПа

Продовж. табл. 33

Категорія приміщень Характеристика речовин та матеріалів, що знаходяться (використовуються) в приміщенні
В (пожежоне­безпечна) Горючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини, мате­ріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним горітилише за умов, що приміщення, в яких вони знахо­дяться або використовуються, не належать до категорій А та Б
Г Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум’я; горючі гази, спалимі рідини, тверді речовини, які спалюються або утилі­зуються як паливо
Д Негорючі речовини та матеріали в холодному стані. Класифі­кація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон визнача­ється НПАОП 40.1.–1.32.01 «Правила будови електроустано­вок. Електрообладнання спеціальних установок» (ПБЕ)

Практична робота (виконується самостійно)

Перша медична допомога при нещасних випадках

Зміст роботи

1. Самостійно вивчити способи та засоби надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

2. За допомогою наочних посібників і манекена виконати навчаль­ні вправи з надання першої медичної допомоги.

3. Скласти звіт.

Порядок виконання заняття

1. Загальні принципи надання першої медичної допомоги.

Перша допомога– це сукупність простих, доцільних дій, спрямо­ваних на збереження здоров’я потерпілого. По-перше, якщо є потреба і можливість, треба винести потерпілого з місця подій. По-друге, оглянути ушкоджені ділянки тіла, оцінити стан потерпілого, зупинити кровотечу й обробити ці ділянки. Потім іммобілізувати переломи і за­побігти травматичному шокові.

При наданні першої допомоги треба керуватися наступними прин­ци­пами: правильність і доцільність; швидкість; продуманість, рішу­чість, спокій.

Той, хто надає першу допомогу, повинен знати: основні ознаки порушення життєво важливих функцій організму людини, загальні принципи надання першої допомоги та прийоми відповідно до ха­рактеру отриманих потерпілим пошкоджень.

Людина, яка надає першу допомогу, повинна уміти: оцінити стан потерпілого і визначити, яку допомогу в першу чергу той потребує; забезпечити штучне дихання «з рота в рот» або «з рота в ніс», зовнішній масаж серця і оцінити їх ефективність; тимчасово припи­нити кровотечу накладанням джгута, щільної пов’язки, пальцевим притисканням судин; накласти пов’язку при пошкодженні (пора­ненні, опіку, відмороженні, ударі); іммобілізувати пошкоджену час­тину тіла при переломі кісток, важкому ударі, термічному ураженні; надати допомогу при тепловому і сонячному ударах, утопленні, отруєнні, блюванні, втраті свідомості; використати підручні засоби для пере­несення, навантаження і транспортування потерпілого; визначити пот­ребу вивезення потерпілого машиною швидкої допомоги чи попутним транспортом; користуватися аптечкою першої допомоги.

Послідовність надання першої допомоги:усунути вплив на ор­ганізм факторів, що загрожують здоров’ю та життю потерпілого (звіль­нити від дії електричного струму, винести із зараженої зони, загасити палаючий одяг, витягти із води), оцінити його стан; визна­чити характер і важкість травм, що становлять найбільшу загрозу для життя потерпілого і послідовність заходів щодо його врятування; ви­конати потрібні заходи щодо врятування потерпілого в порядку термі­новості (вивільнити прохідність дихальних шляхів, здійснити штучне дихання, зовнішній масаж серця, припинити кровотечу, іммобілізу­вати місце перелому, накласти пов’язку і т. ін.); підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника; викликати швидку медичну допомогу чи лікаря або вжити заходи для транспортування потерпілого в найближчу медичну установу.

Зробити висновок про смерть потерпілого має право лише лікар.

Для правильної організації надання першої медичної допомоги мають виконуватися такі умови: на кожному підприємстві, в цеху, відділенні повинні бути відповідальні особи за належний стан при­стосувань і засобів для надання допомоги, що зберігаються в аптечках і сумках першої допомоги, та за систематичне їх поповнення. На цих же осіб покладається відповідальність за передачу аптечок і сумок на зміні з відміткою в спеціальному журналі; керівник лікувально-про­філактичного закладу, що обслуговує це підприємство, повинен орга­нізувати суворий щорічний контроль застосування правил першої медичної допомоги, а також стану і поповнення аптечок та сумок потрібними пристосуваннями і засобами для надання першої допомо­ги; допомога потерпілому, яка надається не медичними працівниками, повинна суворо обмежуватися певними видами (заходами) оживлення за «видимої» смерті, тимчасового зупинення кровотечі, перев’язки ран, опіку чи відмороження, іммобілізації перелому, перенесення і транспортування потерпілого. В аптечці, яка зберігається в цеху чи в сумці першої медичної допомоги, повинні бути медикаменти і засоби, перелічені в табл. 34.

Таблиця 34


3431680352911529.html
3431739796444864.html
    PR.RU™