Рейтингові оцінки із змістовних модулів

Термін навчання, тижні Номер змістовного модуля Навчальне навантаження, годин Кредити ECTS Рейтингова оцінка змістовного модуля, бали
мінімальна Максимальна
0,2
0,5
Всього 0,7

Рейтинг студента з навчальної роботи Rнр визначається за формулою:

де R(1)Oм R(2) Oм R(n)Oм - рейтингові оцінки із змістових модулів за 100- бальною шкалою;

n- кількість змістових модулів;

К(1)м К(2)м .... К(n)м – кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

КДИС = К(1)м +К(2)М +К(n)м – кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

RДР, RШТР відповідно рейтинг з додаткової роботи і рейтинг штрафний.

Студенти, які набрали з навчальної роботи 60 і більше балів, можуть не складати екзамен, а отримати екзаменаційну оцінку "Автоматично", відповідно до набраної кількості балів, переведених в національну оцінку ECTS згідно з табл.2. У такому випадку рейтинг студента з дисципліни дорівнює його рейтингу з навчальної роботи.

Rдис = Rнр

Якщо студент бажає підвищити свій рейтинг і покращити оцінку з дисципліни, він має пройти семестрову атестацію. Останню в обов’язковому порядку проходять студенти, які з навчальної роботи набрали менше ніж 60 балів. Для допуску до атестації студент має набрати не менше 60 балів з кожного змістовного модуля, а загалом – не менше ніж 42 бали з навчальної роботи.

Рейтинг студента з атестації RAT визначається за 100-бальною шкалою. Якщо на атестації з дисципліни студент набрав менше 60 балів, то вони йому не зараховуються - не додаються до набраних балів з навчальної роботи, і за студентом зберігається рейтинг (оцінка), визначений формулою (1).

В іншому випадку рейтинг студента з дисципліни визначається RДИС

обчислюється формулою:

RДИС = RНР + 0,3*RAT (2)

Рейтинг студента з дисципліни переводиться в національну оцінку та оцінку ECTS згідно з табл. 3. ( додаток А).

3430434531188098.html
3430475390429575.html
    PR.RU™