Метод cash-flow або накопиченого сальдо грошового потоку

Методика обрахунку накопиченого ефекту полягає в наступному:

1. Розраховується грошовий потік від операційної діяльності по роках використання інвестиційного проекту. Під операційною діяльністю розуміємо отримання чистого доходу від використання інвестиційного проекту. Чистий дохід включає суму чистого прибутку і амортизації по роках використання інвестиційного проекту.

2. Розраховується сальдо інвестиційної діяльності підприємства, як алгебраїчна сума надходжень і відтоків грошових засобів, обумовлених реалізацією інвестиційного проекту. Методика обрахунку сальдо інвестиційних потоків залежить від співвідношення власних і позичених засобів (коштів). На позичені засоби слід враховувати розрахунок % по кредиту, суми самого кредиту і термінів його погашення.

3. Перед розрахунком грошового потоку від операційної діяльності перш необхідно розрахувати базу оподаткування і податкові вирахування по кожному терміну використання інвестиційного проекту.

4. Розраховується розмір щорічного платежу в рахунок погашення кредиту. Він визначається таким чином, щоб сальдо між чистим доходом від операційної діяльності, з однієї сторони, і сумою відсотків за кредит, а також щорічним розміром погашає мого кредиту, з другої – мало нульове або позитивне значення.

5. Розраховується сумарне сальдо грошового потоку по інвестиційній і операційній діяльності кожного року використання інвестиційного проекту.

6. Розраховується сальдо накопиченого грошового потоку від інвестиційної і операційної діяльності накопиченим підсумком, починаючи з “нульового року”, коли були здійснені інвестиційні витрати і, закінчуючи останнім роком використання інвестиційного проекту.

7. Приймається управлінське рішення про доцільність реалізації інвестиційного проекту (того варіанту капітальних вкладень), який забезпечує отримання максимальної суми накопиченого ефекту за весь термін використання інвестиційного проекту.

Методи порівняльної оцінки ефективності інвестицій (капітальних вкладень)

З метою техніко-економічного обґрунтування нової техніки використовується підхід, що ґрунтується на критерії мінімум приведених витрат, який розраховується за формулою:Ві = Сі + Ен * Кі à min,

де Сі – витрати виробництва (собівартість варіанта);

Ен – нормативний коефіцієнт капітальних вкладень;

Кі – інвестиції по даному варіанту.

Основними перевагами цього підходу є його простота та логічність, однак цей показник ґрунтується на дещо „ідеальних” умовах, які за ринкових умов не є реальними.

Дана методика не враховує можливості зміни в умовах реалізації інвестиційного проекту, динаміку цін на сировину, матеріали, енергоносії, і в остаточному варіанті – на продукцію. Тому найбільш важливими для обрання інвестиційних проектів є фінансово-економічні критерії, а саме показники абсолютної ефективності, що дають можливість оцінити кожен інноваційний проект окремо, без вирішення проблем розподілу ресурсів між альтернативними варіантами.

Абсолютна ефективність оцінюється за такими показниками:

- вартість проекту та джерела його фінансування;

- чиста поточна вартість;

- рентабельність (віддача капітальних вкладень);

- внутрішній коефіцієнт ефективності (норма рентабельності Ер);

- період окупності капітальних вкладень;

- індекс прибутковості.

Метод вибору варіантів капітальних вкладень на основі порівняння маси прибутку (Метод порівняння прибутку)

Цей метод доцільно застосовувати в тих випадках, коли порівняльні інвестиційні проекти розрізняються не тільки розміром поточних і одночасних затрат на одиницю продукції, але й величиною прибутку, і обсягом випуску продукції.

Від порівняння приведених витрат слід перейти до порівняння прибутку який отримуємо. Більш вигідним і, відповідно, доцільним до впровадження визнається той варіант, який забезпечує отримання більшої маси чистого прибутку за весь термін використання інвестиційного проекту. При цьому капітальні вкладення повинні повністю амортизуватися за весь термін корисного використання інвестиційного проекту.

Розрахунок чистого прибутку за і-тий рік використання інвестиційного проекту (Пчі) може бути проведений за формулою:

Пчі = Ві * (Ці - Сі) - Кі*Ен,

де Ці – ціна конкретного виду продукції (робіт, послуг) по новому і базовому варіанту, грн.;

Ві – випуск конкретних видів продукції в і-му році, шт.;

Сі – собівартість одиниці конкретного виду продукції в і-му році, грн.;

Кі – капітальні вкладення на реалізацію і –го варіанта інвестиційного проекту, грн.;

Ен – норматив ефективності капітальних вкладень, встановлювальний інвестором.


3429874713515657.html
3429926740988176.html
    PR.RU™